Financiering van de school

Elke school in Nederland krijgt op verschillende manieren te maken met financiering van het onderwijs.

 

 

Hierbij kan er een onderscheid gemaakt worden tussen de scholen die vanuit de overheid gefinancierd worden en scholen die zijn ontstaan vanuit een particulier initiatief en waarbij de financiering van de school op een andere wijze gestalte krijgt.

Vormen van financieren voor scholen


Voor scholen in het primaire onderwijs zijn er een aantal verschillende vormen van financiering te onderscheiden, waarbij de overheidsfinanciering voor bijvoorbeeld het schoolgebouw en het onderwijzend personeel de algemene kosten van het recht op onderwijs dekken. Een voorbeeld van andere vormen van financiering waarmee de school mee te maken zou kunnen krijgen, zijn onder meer:
• Leerling Gebonden Financiering.
• Weer Samen Naar School.
• Onderwijsachterstandenbeleid.
Er zijn dus meerdere projecten die aan de beleidsterreinen voor het financieren van de school gekoppeld kunnen worden, en die elk een ander doel nastreven.

Leerling Gebonden Financiering


Ouders hebben voor wat betreft de keuze van de school voor hun kinderen, de mogelijkheid om zelf een school uit te kiezen en die keuze levert over het algemeen geen problemen op. Als het kinderen betreft die een handicap hebben of over een beperking beschikken, geven ouders vaak ook de voorkeur aan een gewone school voor hun kind. Dit kan betekenen dat de betreffende school extra geld nodig heeft om het kind met een handicap of beperking op een reguliere wijze naar school te laten gaan, en dit wordt mogelijk gemaakt door de Leerling Gebonden Financiering, waarvan de regelgeving in een wet is vastgelegd. Met deze extra financiering voor de school kan het mogelijk worden gemaakt dat ook deze kinderen op een gewone school onderwijs kunnen volgen. Als men van de leerling gebonden financiering gebruik wenst te maken, dan zal het kind dat ervoor aangemeld is aan de vastgestelde indicatiecriteria moeten voldoen.

Particuliere school


Een particuliere school wordt niet door overheidsgelden gesubsidieerd, en dat betekent dat particuliere scholen zelf hun financiering rond moeten krijgen. Het grootste deel van de financiering van een particuliere school, komt voort uit de bijdragen die de leerlingen of studenten jaarlijks moeten betalen. Het komt er dan ook op neer dat leerlingen en studenten jaarlijks een hoge bijdrage moeten betalen om de particuliere school te kunnen laten bestaan, waarvan de hoogte overigens per particuliere school kan verschillen.  Andere vormen van financiering bij een particuliere school, kunnen bijvoorbeeld verkregen worden door bijdragen van sponsoren en donateurs.